Thursday, July 05, 2007

Number of Public Universities in China by Province

Jiangsu: 118(44)
Shandong: 110(41)
Guangdong: 109(37)
Hunan: 99(27)
Anhui: 89(30)
Hebei: 88(33)
Hubei: 86(35)
Hanan: 82(31)
Beijing: 80(58)
Liaoning: 79(40)
Shannxi: 76(37)
Sichuan: 76(30)
Zhejiang: 73(28)
Fujian: 72(19)
Heilongjiang: 68(25)
Jiangxi: 66(20)
Shanghai: 60(31)
Shanxi: 59(17)
Guangxi: 56(18)
Yunnan: 51(17)
Tianjin: 46(18)
Jilin: 44(25)
Chongqing: 38(15)
Guizhou: 37(13)
Inner Mongolia: 37(10)
Gansu: 34(13)
Xinjiang: 31(11)
Hainan: 15(5)
Ningxia: 13(5)
Qinghai: 11(3)
Tibeten: 6(3)

Total: 1909(739)

Number of Colleges (within which number of colleges that confer bachelor degrees)
Data accurate as on May 18, 2007

No comments: